مـــزد مهـــربا نی

                                                                                                                                                                                 ١٤٩

جان خــود را بهـــر  تـــو قــربان کنم

تا ســر خــود پیش تـــو افـــشا ن کنم

تــا کـه منهم بــندگـی شـــا یــان کــنم

درد خــود رابـا لـبت درمــــا ن کـــنم

زلــف تــو در پـنجــه ام پیچـا ن کـنم

بــردهــا ن تـو پسته ی خنــدا ن کنم

 

 کــی تـــوانم مهـــر تــوجـبران کنم

ای دل آویـــز عــطر من فرمان بده

بـنده ام کـن بــنده ي درگــــاه خــود

تــا شــوم مـن سـا کن د رگــاه تــــو

تـا که افــتد زلـف تو در پـنجـــه ام

ســر گــذارم بــرســـر زانــوی تـــو

آنچــه گفتم بهـر تـوجـا نـا کـم است

 بهتر است تــا حـکیم بـی جان کنم

نهم شهریورهفتادوپنج