مـــزد شـعــر

 

 

خـنــده ات هـمچونمک بــاراست نگا ر

 

طـاق ابـرویـت کـمـا نـواراست نگا ر

 

لعـل تــوطـعــم شـکـربـار است نگا ر

 

چاره ای کـن چون دلم زاراست نگار

 

چـون دلم چندیست گرفتاراست نگار

 

چـاره ی دردم دراین کــارسـت نگار

 

 

چشم سبزت چون چمنزاراست نگا ر

 

غـمـزه ی چشمان تــو دل مـیـبــرد

 

دلــنـوازاست خـنــده ی شـیـرین تو

 

چشـم مـن انــدرپـی روی تــو است

 

گـردهی کامم ، تـوگــردی کــامــران

 

بــوسه ای ازآن لـبـت نـذرم بـکــن

مــزد شـعــرم نازنـنــن یک بـوسه است

 

بـا حکـیـم بـاش چـون تـرایـاراست نگار

                                          ششم تـیـر یکهزاروسیصد هفتاد

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                    ا