نقش  بها ر

                                                                                                                                            ٦٠

درغم احزان مشین چون سبـزه زاران میرسد

 آنک ازمیراث گـــل بس  لاله زارا ن میرسد

 ازغم برگ  خزان دردی  بجا نا ن   میرسد

 تا  بفروردین  رسد بــرگ بهـاران   میرسد

 تا چنین  سر سبزی  گلها  ز بـاران  میرسد

 بوی  وصل  عاشقان  از هجر جانان میرسد

 

 

 

 

 

 

درخزان غمگین مشو چون نو بهاران میرسد

 نرگس ولاله  اگر  خشکیده  گردید  در خزان

 می نپندارم ا گـــــر آیــد نـسـیم نــــوبـهـــــا ر

برگ  ریزانی  اگـــر در  ماه دی آمــد پـد یـد

 هیچ  بستان  ازغم  ابر بها رمحـــزون نـشــد

 ازشمیم عـطــرگـلـهــا بـر مـشا م جــا ن ود ل

هرکس ازنقش بهاردارد خیا لی برسرش

درخیال  ما حکیم  نقش نگاران   میرسد

                                                                                                                             پانزدهم اسفند هفتاد و سه