نـا مـه ای به زری

  

عوضش اکـــبـرآقـا خورده زمین   حیونکی چـلاق شده

حـا لا تــوی  لــوس انجـلـس  بـا غـبون   یــــه باغ شده

 بـا زنـش بـهـم زده   جــریـمـه و   مـحـکوم بطلاق شده

زود تربیا تا ببینی بازار رقص توی ال ای چه داغ شده

دخــتـر یــا ردان قــلـی   بــا اســد لــی    ایـــا غ شـــده

 یـکـی از قــصـا بــای جــوا د یـه دکترای د مــا غ شده 

تـــو رژه ی  رُز  پـــري  ســوار        یــک الاغ شــده

 

زری جون پاشوبیا خودت بین  که اصغـری چه چــاق شده

 دکـترســرکـوچـه مـون   بـا اون فـیــس و     افــــاده هـــا

 اونـیکه یه روز مـدیـر کـا بـاره ء طـلا ئی بود تو لاله زار

 زری جون بلیط و ویزا حا ضره  خودم برات پسـت میکنم

 چـی بـگم  بـا کــی بـگـم   مـنـکه دارم        دق مـیـکــنـم

 زری جــون مــژده بــدم تــا  کــه هــم خــوشـحـا ل بـشــی

دختر هـمـسـا یه مون کـه چـشم ابرومشکی بودیادت میاد

 زری جـون زودتـــربیـــا دستم بدامنت  ای نازنین

 تـا ببـینی به چشم خـود درد حکیم مثنوی فراق شده

 

 

پانزدهم اردیبهشت هشتاد وچهار