نصیحت پدرانه

 قسمت اول 

ازکـلا م معتــــــبـرد  لگیــرمشو

 آنچـه میگـویـد پـد ر دلگیــرمشو

 ازکمـی سود و ضرردلگیر مشو

 ازجـواب مختصــر  دلگیر مشو

 چـونکه آمـد بی خبر دلگیر مشو

 گـرنبـود شـامت جگردلگیرمشو

 گـرنبود قـند و شـکر دلگیرمشو

 گـرنداشـت قـردرکمردلگیرمشو

 

ازنصیحت ای پسر د لگیر مشو

 چـون پد ردلسـوز  اولادش بود

 چـون پـد ردارد نظربرسوی تو

 گـرنمودی مهـــربـا نی با کسی

 گـرترا مهمان رسید هرسا عتی

 گـربخا نه میروی ازبهــرشـا م

 گـرترا چـا ئی نها د نند پیش رو

 انکه میخواهی برقصد  بهـرتــو