نصیحت پـدرانه

 قسمت دوم 

زانکه زد بوق خطردلگیرمشو

 ازخطا ی هم سـفـر دلگیرمشو

 زین زمـان زود گذردلگیرمشو

 گـرندارد هیـچ اثـــردلگیرمشو

 ازرئیس نـا مـه بـــردلگیرمشو

 ازمنـواز ایـن اثـــــردلگیرمشو

 

 

درخیا با ن  گربراهی   میروی

 گـرسفرکردی  بجا ئی بهرعیش

 جان من ازبهرهیچ وهیچ زما ن

 چـون نوشتـم  شعـرطتزی بهرتو

 گـرنیامد نـا مه ي    من سوی تو

 گرنبود این شعـرمن شیرین بیا ن

 

 گـرحــکیم دائم تـرا پند مید هد

 القـرض جـان پسـر دلگیرمشو

 

بیستم مهرهفتادودو