نشان عشق تو

 

سخـن ازسـوی تـو اکسـیـرجا نها

 

زحـیـرت باز شـود جـمـله دها نها

 

بسیـنه دارم ازتـو بـس سـنـا نــها

 

نـدارم ازغـمـت هــرگــزنـشـا نــها

 

مکـن جا نا چنـیـن غمگین تودلها

 

زشــوق پــروازکـنـم تــا آسـمـانها

 

مـدام وصـف رخـت ذکــر زبـا نـهـا

 

چـوخـنـده میکـنـی شــکـرفـشـا نـی

 

زمـژگآن سیـاهـت مـن چــه گــویــم

 

اگـرروی خــوشـت بـا مـن بـســازد

 

مــرا بــرعـشق تــو بـاشـدامـیـدهـا

 

اگـربــرمـا کـنـی روی خــوش خـود

 

نـدارد هـیـچ غـمـی  بــردل حکـیـمی

 

جـزانـکـه بـیـنـد ازعـشـقـت نـشـا نها

 

دوزدهم اردیبهشت یکهزارسیصد ونـود            

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا