پنـد طـنز

 

گـرشدی مـا شیـن ســوار تعجیل مکن

 تـا رسـی زود تـربکــا ر تعجیل مکن

 بهـر یک مـلیـون دلار   تعجیل مکن

 بهـریـک بشـقا ب نها ر تعجیل مکن

بـوق زنان همـچوقطـا رتعجیل مکن

همچـوبـاران در بهــا رتعجیل مکن

 بهـررفـتـن سـوی دار  تعجیل مکن

هیـچ زما ن درروزگارتعجیل مکن

 

بهـررفتن سـوی کـار تعجـیل مـکن

 بهـرقـدری زود رسید ن لـج مـکن

 گـرنمـودی قـصد با نک ازبهرپول

 گـرتـرا دعـوت نمـود ند در هتـــل

 تـوی ماشین  گرنشسـتی پشت رل

کـارخـود را بـا تـاّ نـی کـن تـما م

 جان من. جـا نرا مده مفتی زدست

 گـرتـوخـواهـی جا ن توایمن بـود 

 پنـد مـا را گـوش بکن جـا ن حکیـم

 همجـولیلاج درقـمار تعجیـل مـکن


                                                                                                                              پانزدهم مرداد هفتاد وپنج