پــروا نــدارم

 

کـنـارمـهـوشـان من جـا نـدارم

 

چه سـازم تـا ببـر  مـیـنـا نـدارم

 

بـدین امـرش دمـی  پــروا ندارم

 

گـلـه مـنـدی بـدیـن سـودا ندارم

 

چه گـویم من به او اینهـا ندارم

 

چـرا من دلـبـری رعـنــا نـدارم

 

بشـهـرگـلــرخــان مآوا نــدارم

 

همه مـست ازمی زیبا رخاننـد

 

اگـرجا نان دهـد بـرکشـتنم امر

 

وگــرگـویـد بمانـم انـتــظـارش

 

اگـردلـبـربخـواهـد سیم وزررا

 

دلـم شـیـدا وجـانـم طالـب یــار

 

 خــداونـدا مـدد کـن بـرحکیمی

 

نـگـویـد مـه رخـی زیـبـا نـدارم

 

دهم اردیبهشت یکهزارسیصد نـود            

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا