پــرواز عـشق

 غزل 207               

همچنان منصورحلاج خوش نام نشسته ام

من زبهرعاشقا ن بدین پیام نشسته ام

حا ل میا ن شعـروعشق بفرجام نشسته ام

هـزارفخرکنم کـه بدین مرام نشسته ام

میان رفت وماند بیک نیم گام نشسته ام

بـرای پــرواز عـشـق لب بام نشسته ام

 

عـاشـقـم  عـاشـقـانه لـب بـام نشستــه ام

برمن مگیرخورده ای قاضی القضات شهر

گنه کردیم زاهـد شدیـم و شعــر نـوشتـیــم

پّراسـت جانم زعشق اشعارمعشوق منست

هـرچـنـد که عـمـرگذشت ونمانده بجزدمـی

من کـبـوتـرعـشقـم نتــرسـم از بــا زهرگـز

روزمحشـراگـــربـیـنـد دمـی تــرا حکیـم

 گـویـد بــگوبه عـشـق دلاآرام نشسته ام

                                    

                                                        بیستم دیماه هشتادوهشت