پیام  یار

                                                                                                               ٧٧

گفت مشونوحه گرکه هجربپایا ن رسید

برسربازاربگو      محمل جانان  رسید

مژده دهم من ترا   کار بسا ما ن رسید

غم مخورروزوشب درد بپا یا ن رسید

یارسفرکرده ام خــــرم و  خندان رسید

شمع دل افروز کن شمع شبستان رسید

 

 

 

 

 

 

این خبرخوش مرا  ازبرجانا ن رسید

گفت چودلخسته ام   بار سفربسته ام

چاک بدامان مزن  حال پریشان مکن

چشم پرازشوق کن  دل پرازذوق کن

با دل خسته بگو جوش مزن اینچنین

مجلس تو آن من    محفل من  آن تو

 غصه مخورای حکیم سینه مسوزان چنین

 به جمع یاران  بگو قصه    بپا یا ن رسید

                                                                                                                    هشتم بهمن هفتادوشش