پول کثیف

١٦                                       

ای مـایــه ظلـــم مستمنــدان
آشوبگریت به هر دیار است
این هم ز بلای روزگار است
---------------------------
کی گفته که عمر تو زیاد است
چون بار گـران بر حمـار است
این هم ز جفـای روزگـار است
----------------------------
تـا خـواب ابـد نیمه گـام است
تنـها ره مـون ره فــرار است
این هـم ز بـدی روزگـار است

 

ای سبز رنگ کثیف زورمندان
دنیــا همه از شــر تو آشـــوب
امـروز که خـدای تو دلار است
------------------------------
بـر پـول چـه کنــی چنیـن افــاده
این پول که تورا کرده چنین هار

امـروز کـه خـدای تـو دلار است
------------------------------
عمـر مـن و تو بر لب بام است
فکـری بکـن و دمـی بیـانـدیش
امـروز کـه خدای تو دلار است

                                                                           هفتم فروردین هشتادوهفت