ره آورد

                                                                                                                              ١٨٦

آنـکه بـود انـدرخـم زلفت گـرفـتار آمده  

عــاشـق دلخـسته ات اکنون بدیدار آمده

دربهـای عشق توبا جـان خـــریدار آمده

بـهـرسـودای لـب لعـل شــــکربــار آمده

روزه دارعشق تـو جا نا به افطـار آمده

بــروصـال نـرگست شــادوسبکبار آمده

 

 بین بدرگـاهـت  نـگارا عـاشـقی زار آمده

یک نظر بـنگرمن  دلخـسته را ای نازنین

جان ما را عشق   آســـان نیآورده بدسـت

لعـل گـلرنگ توآورده   مـرا تا این دیــــار 

سـفـرهِ ي رنگـین نـهادم   درپِی دیدارتــو

نغمهء وصلت چوبشنید این دل شیدای من

 ای نگـارا ایـن ره آورد حکیـم است بهرتو

 این غــزل دروصف تو چـون دُرشهوارآمده

پانزدهم بهمن هفتاد وسه