راه حـق

                                                                                                                                        ١٦٥

 با دلی  پاک در ره حق درثــــنا باید شدن

شرط اول آنکه  بی رنگ وریا   باید شدن

بهرلطفش با کـــلا مش آشـــنا   باید شدن 

پیــرو خــط   خــدا و انبیـــا    بــا ید شدن

هرکه خـواهد  توشه ای  با اولیا باید شدن

جان بکف درراه حق چون پوریا باید شدن

 

در حریم زنـد گــــا نـــی  با خدا باید شدن

هـرکه رفت اندرپی لطـف خـــدا   وآخرت

اونگیرد   دست هـرکس جزمرید درگهش

هـرکه خواهد رستگاری درجهان وآخرت

راهـیان راه یــزدان   رهــروانی بی غشند

درپی  مال ومنال و  ثـــروت   دنیـا مباش

 گـرتوخواهی لطف یزدان شامل حالت شود

 با حکیمی  ازتــه دل هــمـصــدا  باید شــدن

نهم امرداد هفتادویک