ســـرو نـا ز

                                                                                                                                                                                     ١٨٢

 غــرقـه گشــتم  دربن دریـــای ا و

خیــره تــرکـرد قـا مت رعـنا ی ا و

گـم شــد م من  درخــم دنـیــا ی ا و

دیـــد م ا فـتــا ده  دلم د رپــا ی ا و

گَشــته نقـش  صــورت زیـبا ی ا و

کــی بنــوشم جــرعـه ازمینا ی ا و

 

 تـا کـه   دیـد م  صـورت زیبــای ا و

چشــم مستش چشـم ما را خیره کرد

طـا ق ابرویش ربــود طـا ق از دلـم

چــون بپــا ی او نـــگـاه من فـتـــا د

آ ن لـب و دندان وآ ن خــا ل سیــا ه

ســرو نازاست آن پـری بر با م نا ز

 زان قـد و قـا مت حکیم دیگــرمگو

 شــیفـتـه گـشـم بـرقــد وبا لای ا و

بیستم آبان هفتاد ونه