سرهنگ  عشق

                                                                                                                    ١٠٠

سینه را   سازد  نشان   سنگ  عشق

تکیه گاه  شانه ات      اورنگ عشق

سیل خون جاری شد  اما رنگ عشق

دل ربا ئی  میکند   از     هنگ عشق

چا رو ده را میکشد  در  جنگ عشق

میزند بــر بــوم دل   آب  رنگ عشق

قا فـیــه  را   مینما ید     لنگ  عشق

 

 

 

 

 

 

 تار زلفت  میزند آ هنگ   عشق

ای همه سیما ی تو لطف   خدا

تیرمژگا نت چوبر  جانم نشست

خا ل هندوی توازبس دلربا ست

طا ق ابرویت هلال  چا رو  د ه

آ ن خمارین  نرگس شهلای تو

این همه حسن وجاهت نا زنین

 گرحکیمی منصب  ونامی نداشت

لاکن ازعشق توشد سرهنگ عشق

                                                                                                                          بیست پنجم دیماه هفبادوهفت