صـدای   عشق   

                                                                                                                          ٨٤

گفت فراوان   بردلت آتش   بپـــا  خوا هد نمود

گفت ترا از عا قلا ن طرد و جـــدا  خواهد  نمود

 گفت  بلی  امـــا  بدردت     آشنا  خواهد  نمود

 گفت چه گویم عشق ترا غــرق بلا خواهد نمود

 آخرالامر عشق ترا هم  همچو ما   خواهد نمود

رسم عشق است که عاشقا نرا بینوا خواهد نمود

 

 

 

 

 

 

گفتم آخرزلف تو با من چها خواهد نمود

گفتم آری نازنین دیگرچه باشد سهم من

گفتم اورا عاشقا ن هرگزنترسند ازخطر

گفتمش عمری گذشت و  ما گرفتارتوایم

با نگاهی پرزعشق    گفتم نگار  نازنین

با دو صد غمزه بگفتا آن دلارام اینچنین

 گفتم ای  زیبا صنم بشنو  صــدا ي   عاشقی

 تا حکیم دا ئم ترا با عشق صدا خواهد نمود

                                                                                                                                        بیست وپنجم اسفندهشتاد