سـپر عشـق

                                                                                                                                        ١٤٣

سرخی لبت بر گـــل  گلزار ندارم  

غیراز تو دگر گرمی   بازارندارم

درسینه بجزدرد تــــو آزار ندارم 

جزسنگرعشق تو  بکارزارندارم

غیرازسپرعشق تــو ابــزارندارم

ای وای که امیدی  بدل زار ندارم

 

تا سبزی رویت به  چمن زار ندارم

تا همچوزلیخا نکنی  قصد خـــریدم

ما رانبود غـــم  بجز درد فــــراقـت

هردم که بتازد  بـــدلم لشگر  اندوه 

جنگ است میان منو شبهای فراقت

من مانده دراین جبههءغم یکه وتنها

 ای یارمــددی کن به  احوال حکیمی

 من مرغ غزلخوان به مرغزار ندارم

هفتم مهرماه هفتاد چهار