شب بحـران نیا مدی

                                                                                                                                    ١٩٦

 قدم رنجه نکردی ودمی سوی جانان نیامدی

ای خیال انگــیز جمال کــنـاردل نالان نیامدی

ای ناخدای کشتی دل  ازپس طــوفان نیامدی

توای مهربانتراز قلبم بوقـت درمــان نیامدی

چه شد بهرنجات دلم زدرد هــجـران نیامدی

ازچه درآسمان وجودم تــوبه جولان نیامدی

 

بعیادتم ای مه تابان شــب  بحران نیامـدی

نگفتمت  مرابجزدیدن رویت خیالی نیست

دیدی که طوفان سهمگین فراق  شکست کشتی دل را

قلب پاره پارهء من همه   ازدوری فراق توبود

گفتند ترا که  دربسترم  ومحتاج تیمارتوام

دیدی که مرغ دلم درشب غم سوی توپروازنمود

 شکست پشت حکیمی زدرد هجروفراق درشب درد

 لیک تــو ای  شـهباز  وجـودم    بطیـران نیـامـدی

یکم خرداد هفتاد ودو