شب عاشقــا ن

                                                                                                                                ١٧٣

عشق ما را توی چشم    آن مه رعنا ببین

درجوارم رقص عشق را درشبی زیبا ببین 

نغمه ي ماهوروافشار   ازنـت شـــیدا ببین

درمیان جمع یاران   شــاعـــرصـهبـا ببین

ازنوای عود او صــد   لرزش دلهــــا ببین

اینهمه شورونشاط را   با بنان یکجـا ببین

تارفرهنگ شعرحافظ    چه چه گلپـــا ببین

 

 ایدل امشب بزم ما را  درشب   یلدا ببین

درکنارما نشین تا بانگ صبح با سازونی

گوش بده برصوت دلکش   درنوا ودرسه گاه

پنجه ي شـرین پــرویز با صـدای هـایده

جمع یاران با شهیدی  همد میم وهـم نوا

ایدل امشب عاشقان درجمع ما غوغائیند

تــا بود نام صبا درمحفــل ما بـیــدریـــغ

 گرتو خواهی یکشب زیبا بیا درپیش ما

 نازنین امشب حکیـم را دربر گـلها ببین

پانزدهم امرداد هفتادو هشت