شا هد عشــق

  ١٣٤                                                                                                                     

دهم جا نرا براه او که جان   دیگر نمی خواهم

بسینه میروم سویش به پهلو   پـــرنمی خواهم

اگرعشق آتش افروزد ازاین   بهتــرنمی خواهم

که من ازبوی ا ومستم ازاین خوشترنمی خواهم

دراین بـــــا زا رمشتا قی از او با ورنمی خواهم

که ازخمخانهء عشقت بجــــز سا غرنمی خواهم

 

دراین سینه من ازجا نا ن زعشق کمترنمی خواهم

اگر سوزد پروبا لم  بــــــراه عشق جــا نـــا نم

تنورسینهء سوزان طلب کــــر د آ تش عشقش

نه از عود ونه  ازعنبرنمی خواهم دگـــر بوئی

اگرجا نا ن زند  سازی   که با جانم کـــند بازی

بریزباده تودر جـــا مم که با عشق توهمگا مم 

بلوح دل نوشتا رم حکیم این شرح و این حا لم

 بود شـــا هد مرا شعرم جز آن دلبر نمی خواهم

                                                                                                                                                                    بیست چهارم بهمن هفتاد وسه