شهـرفـرنگ

 

عجب اسم قشنگی داره این شهر

ولیکن این فرشته  گشته غا یب

یکی هم ؛ مـیزنـد کــوس خدائی

تفا وت اززمین  تا آسما ن است

یکی درتوی کـارتن  خـا نه دارد

یکی افـتا ده د رخــا ک تـبـا هی

یکی خـوابیـده دراورنگ شا هی

که افـتا دند بسی  درفـقـروذ لـت

جوانمردی نه و٬ یــا ری نبا شد

بدی هـا را  نـدانـم کـی سـرشـته

بـرایم این همه درد غـریبیـسـت

چـرا دورزمـا نه این چنین است

 

امـیـر حکیمی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجب شهرفرنگی داره این شهر

فرشته است نام این شهرعجایب

یکی مـیـنـا لــد از د رد  گــدائـی

میان فـقـروثـروت این عیا نست

یکی صد خا نه و کارخا نـه دارد

یکی دارد خوراک مرغ ومـا هی

هـزاران میکـنـند  دائــم گـــدائـی

دراینشهراست  زهفتاد ودوملـت

کسی را با کسی  کـا ری نـبـا شد

مـروت نیست د راین شهرفرشته

خـلاصه نـا زنین شهر عجیبیست  

دل زارحـکیمـی بـس غمین است