شـا کـی

 غزل 233                   

کاش میـبــود بفکـرسلامت ما

نیست ملامـت رخـت قـامت ما

کسـی نــرسیـد بـر شکایـت ما

شاکی مکن شک برشهامت ما

مباد شک کنی بــرسخـاوت ما

دل داده گـی بــود  کــرامـت ما

 

آنکه مـیـکـرد مــدام مــلامــت ما

مـا بــراه عـشق ســرنـهـــاده ایـم

هــزارداد خـواستیـم نبـود دادرسی

گـرشده ایم شـیفـتـه ي سروقـامتی

رنج عشق بردوش ماست ترا چه باک

دل داده ایـم و دل بـاز گــرفـتـه ایم

حکـیم ببـنـد کتـاب بـروی حـریـف

 کــوهــرگـــز نخـوانـد  روایـت ما

                                                                                       یازدهم مهرگان هشتاد ونه