شــراب عشـق

                                                                                                                                1٨٤

 شــده مـاه ُرخـت بــرمــن حــوا له

شــراب عــشـق تــو از بـس زلا له

مـی رُخـسـا ر تـو بــــر مــن حلا له

کـنـنـد ملـک جــها ن بر مـن قـبا له

بـکـوه قـا ف پـــریــد ن کــی محا له

چـرا کـه عـشق مـن ضـرب ا لمثا له

 

 فــتاده عـکُس چـشـمت  درپـیا له

بجا م می نــوشــتند نــوش با د ت

گـرفتم من صرا حـی برکف خویش

اگـرسـاقی تــو بـا شی درشب بزم

اگــرســیمرغ من گــردی بیک مو

میا ن عـا شـقـا ن من شهره گشتم

 چــو مـیـگـویـد حکیـمی مـدح رویت

 حـسـودان گـشـته اند حـیـرا ن و واله

سی ام آذر هفتا دو سه