شعــر و موسیقی

                                                                                                   ٨٣

 هردم  بیا د  رخش  گریه ي     زار میکند

دل زار  بغمش   بی  پرده   اقــــرار میکند

بسان نی  شکا یت   زهجـــر یــــار  میکند

هزار فـقــان  ز اوج  غـــم دلـــــدار  میکند

دل  بیـتــاب  گله از   گـنـبــد   دوار  میکند

وای که زخمهء  تا ر چگونه یا ریا رمیکند

 

 

 

 

 

 

 سوزدلم حکا یت از غــم یــا ر مـیکـنـد

 هرشب بنالهء  ساز م  به پرده  شور    

نی نیست  دلم  ولی فقا ن   سرکش دل

بدشتی ودلکش  وبیداد  بپردهء   سازم

بشوروسلمک و گلریز وکرشمه وفرود

فقان که درپردهء  عشاق هزار بلاست

حکیم  چه  مانده ای در پس پرده ي  حجاز

 بزن نوای  سه گاه  که مویه بسیا ر میکند

                                                                                                                                      بیستم بهمن هفتاد دو