شعار   عشق

                                                                                                                                               ٢٣

بیا  که  اشک دو  چشم ٬  همد م شبانهء ماست

 بیا  که  پرچم  عشق ٬ نشان  جاودانهء  ماست

 بیا   که نگاهت   دوای  دل  دیوانهء   ماست

 بیا که کنون عکس رخت زینت خانهء ماست

 بیا و بشکن این طلسم که در افسانهء  ماست

 بیا    که  درد  غمت بر  دل  ویرانهء ماست  

 

 

 

 

 

 

بیا که درد غمت درد بی کرانهء ماست

 بیا  که لنج  دل بسخره هجر تو شکست

 بیا   که دل  زدرد  فراق  آرام نمیشود

بیا   که شمع  وجودم  تا سحر  نمیپاید

 بیا  که  لنج دل   فتاده در طلسم غمت

 بیا  که غیر  تو طبیب دگر نمی خواهم

 بیا که بجزحکیم کس به انتظار تو نیست

 بیا که شعار عشق بسر در خانهء ماست

                                                                                                                      دوازدهم دیماه هفتاد و سه