شـوهـرغـیـرتـی

طـنــــز

 

بـدون چـادرو پـیـچــه  بـه قـامـت

 

تـو گوئی میکـنـد با غـمزه  پرواز

 

که بر تن کـرده بود شلوارو ژاکت

 

نگـاه بـرآن دو چـشـما ن سیاهش

 

که بـودش در پـی  امــری گنه با ر

 

شـدم مـن ازنـگـاهـت سخت کلافه

 

مگـردرخـود نـداری شـرم و آبـرو

 

تـرا داغ بــر د ل مــادر  نـشـیــنــد

 

زنی  رفـتـه بـودش بین جـمـاعـت

 

همـی کـرد دلـربــائی با دوصـد نا ز

 

یکی مــرد حـریـص   بـی نــزا کـت

 

همی رفـت وهمش میکـرد نگا هش

 

زنک خسـتـه از آن مــرد  ولـنـگا ر

 

به اوگـفـت . مــرد هـیـزبــد قـیـافــه

 

دگـربـرمـرد فـاسـد گـفـت  سـیـه رو

 

اگـرشـویـم تــرا ایـنـجـا   بـبــیــنــد

 

 وگـرشــویــم بـبـیـنــد  برتنـت ســر

 

نبـاشـد ایـن زمـان ای کــره ي خـر

 

شانزدهم بهمن 89                                                                                      

 

 

 

 

                                                                    ا