شـوخی با ایرج میزا

      """"""""""""""""""""""""""""""""""

   گـویـند مـرا چــوزاد مــادر                              پستان بـدهـن گـرفتن آموخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لیـسا نس به زور گرفـتن آمـوخت

بـا سـوزن ونــخ دوخـتـن آمـوخت

آتـش نـهـاد و  ســوخـتـن آمـوخت

تـا درپـی پـــول دویــــدن آمـوخت

زیــرا  که بمـن  زیسـتـن آمـوخت

 

 

گوینـد مــرا  چــو زاد  مـــادر

شـبـها  بـرگا هـواره ي   مـن

یک حرف و دوحرف برزبانم

دستـم بگرفت و  پـا بپـا بـــرد

پس هستي من زهستی اوست