سیمای  عشق

                                                                                                                             ١٠١

همچو منصو رسر نهد  در  پای عشق

هرکه خورد یک جرعه ازمینای عشق 

میزند   سربــــره    صحـــــرای عشق 

پا زند بــــر پهــنه ء  د ریــــا ی عشق

آندل از عشق میشود    دنیــــای عشق

خــانهء عشقش شـــود  ویــلا ی عشق

 

 

 

 

 

 

 هرکه دارد  برسرش   سودای  عشق

ثبت  شود در دفـــتر  عشا ق    عشق

آ نکه چون مجنون برفت درراه عشق

هرکه شد عاشق   نترســد   از خطـــر

مهر جا نا ن  گـــرنــشیند    بـــــردلی

هـــرکه زد خــیمه  کــنا ر  عــاشقا ن

 یکـــد م ای عا شق بیا  در کوی  ما

 چون حکیم دارد بدل ســیما ی عشق

بیستم شهریورهفتاد وهشت