سـیـمای شهـرمـا

طـنــــز

 

هرروزتـوی روزنامه ها یه رئیسی رسوا میشه

 

رفـتـه تـوی شهـرفـرنگ زمیـن وخـونه خــریـده

 

ازحـرف گـذشـتـه بـابـا جـون شوهراونم شکاره

 

به قیمـت خـون بـا بـاش . اتـیکـتـی روش میزاره

 

با صـد کـلک کـلاه سـر پولدارای طـماع مـیذاشـت

 

دلارهـا رو جـمـع مـیکـنـنـن . یـواشکی بدرمیرن

 

تـوشهرمون لوس آنجلس هرچی بخای پبـدامیشه

 

بمـن چـه یـــارومـردیکــه . پــولا روبـالا کـشـیـده

 

مـن چـکــنــم اون خــانـومه . حـیـا وآبــرو نـداره

 

فـلان فــروشگـاه کـه داره جنـس هـای بنجـل میاره

 

اون مردیکـه ی لا کـتـاب کـلا ســراجتماع مـیـذاشت

 

ده بی سی تا سـیمـا داره که همه شون دروغ میگن

 

 

خـلاصـه ای عـزیـزمن دنـیـا رواینجـوری نبیـن

 

هــزارتـا زیـروبم داره . دشمن نشسته درکمیـن

 

دوم بهمن هشتا د ونه                      

 

                          

 

 

 

                                                                    ا