سـوگـنـد

 

جـزباعشق تـوباهیـچ کسی کارنداریم

 

رحمـی که بجـزسینـه ي بیـمارنداریم

 

کــاری بــدرخــانــه ي خـمــارنداریم

 

زان روکه بجزعشق توکـردارنداریم

 

دیگـرطـلبـی زان بـت عـیــا رنداریم

 

بـاز آ صـنما طـاقـت بـسـیا رنداریم

  

 

ما شیدای توهستیم ودگـریـارنداریم

 

مسکین وفـقیـریم بـد رگـاه توجـانا

 

ما مست زعشقـیم وگرفتارتوهستیم

 

دلـرابه بـد ونیـک دنـیـا  نـبـسـتـیـم

 

گربا عشق گـشـائی تودرمهربرویم

 

محتاج تـوهستیـم بلطـف تونشستیم

سـربـستـه بگـوید بـتـواین رازحکیمی

 

سـوگنـد  بغـیــرتــو دگــریــا رنـداریم

 

هشتم خـرداد یکهزاروسیصد نـود             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا