تا بد یدار دگر

                                                                                                     ٨٨

بجزازخد مت عشقت   نکنم کار دگر

نکشم منت هیچ     قافله سا لار دگر

ندهم  دل  بره   دلبر و     دلدار  دگر

بجزاز تونفروشم    به    خریداردگر

چون بسرنیست بجزوصل توپنداردگر

صد غزل واره  نویسم   برتو بار دگر

 

 

 

 

 

 

گر من از درد غمت  باز رهم  بار دگر

کا روان  دل من گر برسد خا نهء   تو

بکلاف  سرزلفت  اگــر  آویــز  شـوم

دل سودا زدهء  خویش کنم   حبهء تو

درد هجران توگرسخت بود نیست غمم

خط مهر ار بنویسی  بسرپنجهء عشق

 با حکیمی بنشینم چوگدا درره تو

 تا دهی بردل من مژده بدیداردگر

پنجم شهریورهفتادو دو