تـا  کــی ؟

                                                                                                                                          ١٩٢

مجروح دل ما را مـرحم نکنی تا کی

یک لحظه دل مارا بیغـم  نکنی تا کی

یک زره زغمها یم کمتر نکنی تا کی 

این سـینهُ پُرسوزرا خرم نکنی تا کی

ما را بـدم گـرمت هـمــدم نکنی تا کی 

عهدی که ما بستیم محکم نکنی تا کی

 

جا نا دل پـرخـونـم  خـرم   نکنی تا کی

چون زلف پـریشا نت کردی توپریشانم

هـردم غـم دلرا  بیشتــر از پیـش اسـت

ازآه جـگرسـوزم  داری    خـبــر و امـا

تا یـک نفس بویت   افـتـد بـتـنم درما ن

دادی دوهزار وعـده دروعده خطا کردی

بـااینهمه مشـکل ایجان حکیم تا چند

 ما را بـرخ مـاهت مـحـرم نکنی تا کی

دهم اردیبهشت هفتادوپنج