تــقــویــم زمــا ن

٩٢                 

همچو  مجنون  به رد  پای  نگارم   هنوز

دربدر در  خم  هــرگــوشه   کنارم   هنوز

غا فــل از عــا قـبـت عـا شق زارم   هنوز

این چه درد یست کز آن دست ندارم هنوز

جان بکف هستم  و در  فکر قمارم   هنوز

من ز عشق تو   بهر فصل   بهارم   هنوز

 

 

 

 

 

 

عمرمن طی شد و انـد ر پی  یارم  هنوز

 سالها میگـذ رد  وز پـــی    دیدار  نگار

 یا د روز های جوانی  فــتــاده   سر من

 همچو فـــرهــا د پــی عشق روانم بکوه

 عهد دارم نکشم پای زعشق تا دم مرگ

 تا بتاراج خزان  رفت همه    هستی من

 سر پرشورحکیم درطلب یار رود 

همچوتقویم زمان روزشمارم هنوز

                                                                                                                               هفتم دیماه هفتاد وسه