تــــاج سـر

 

 

جان ودل شادان بکن برجان من جانان بشو

 

کن قدم رنجه چوجان درخانه ام مهمان بشو

 

چشـم دل روشن نمـا بـــردرد ما درمان بشو

 

من شوم خاک رهت توغنچه ی خندان بشو

 

سرنهـم درپای تـو ای سـرورم سامان بشو

 

گـرتوهم خواهان شوی بازآوهم پیمان بشو

 

 

جـان من جـانان من  ازحـال مـاپــرسان بشو

 

مابراهت ای نگار صدشاخه ازگل ریخته ایم

 

خـاک راهـت تـوتیــا و سـرمـه چشمـم کنــم

 

جــان فـشانم در رهـت  تاکه ببینی مهــرمن

 

شوشریک عشق من تاکه شوی تاج ســرم

 

گـر شوی جانان من با جان خــود سوداکنم

مقـدمـت رانازنین بــرچشم مـا خـواهی نهـاد

 

پس بـیـاوبـا حکـیـم دلــدراروهـم بنـیان بشو

 

                                                                  بیستم خرداد هزاروسیصد نودویک

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا