ترانهء  عشق

                                                                                                     ٩٩

بخوان نغمه ای پرّفسانه زعشق

نوا کن نوائی   نشا نه  ز عشق

بپا کن شبی   جا ودا نه زعشق

ازآن می که گیرد بها نه زعشق

بکن کاروانی   روا نه  ز عشق

که تا بر کشد دل زبا نه زعشق

 

 

 

 

 

 

 مغنی بزن  یک   ترانه  زعشق

به آهنگ آن خسروانی   سرود

ببانگ نی وبربط و عود ورود

بریز ساقیا می  به  پیما نه ها

بشهر گل و شمع و   پروانه ها

بزن  مطربا   نغمهء   خسروی

 حکیم را بده جام پرّ می بدست

 که آرام  نگیرد  شبانه  زعشق

                                                                                                     بیست پنجم امرداد هفتادوچهار