تــــرک یــا ر

                                                                                                                                                                                      ١٣١

تا د م مرگ هوس زلف سیا هش نکنم

روی بگردانم وهـرگـــز نگا هش نکنم

دل نسوزم بــــراو عمــــر تباهش نکنم

تا  قــــیا مت   بخدا یارخـــطا بش نکنم

بعد از این غم نخورم حال خرابش نکنم

بــگذارم بــزمین شـــانه بــــبارش نکنم

 

عهد کردم که دگــــر گریه  براهش  نکنم

چشم بر پوشم ازآن  عمربباد  رفتهءخود 

عشق خود باز ستا نم  بکنم ترک رخش

آنکه بشکست  دل ما را  وبزد  زخم بد ل

هرچه سوختیم وساختیم همه اینمدت عمر

آنچه خوردم غم وهرچند  کشید م بد وش

 گفت حکیم آه من امروز شود بدرقه اش

 دل افســـرده ی خود توشــه راهش نکنم

ششم امرداد شست وسه