تو  که  هستی

                                                                                            ٣٧

تو کجا ئی که هر جا در و آستانه  توست

که جهانی  پر ازسوسن  گلخانه  توست

که همه مست تو وساغر و پیمانه توست

کین همه  شعر  و ترانه ز افسانه  توست

این همه  دل گرو نرگس  مستانه توست

کین همه حلقه بگوشان بـدر خانه توست

 

 

 

توکه هستی که زبانم  بشکرانه  توست

تو کدام گل  زبهشت  وکدام  باغ گلی

تو کدامین شرابی و کدا م بادهء  نا ب

تو کدام شعر و سرود وکدامین غزلی

 کلک حیرت بدها نست  و  ندانم  چرا

 زکدام مذهب و دینی تو ای مظهر حسن

 در مقام  تو کمست  تا که بگوید  حکیم

 که همه جان و دلم عاشق ودیوانه توست

                                                                                                                        دوم تیر ماه هشتاد