تحـــفهء عـشق

                                                                                                                                                                      ١٥٥

 شـعـر دل را پیش   تو انشا کنم

تـا کـنـا رت محشــر  کبــــرا کنم

تـا که خود را پیش تو رسوا کنم

سـا یه ات را بـــر سـرم برپا کنم

تــا نـثـا رپـــای تـــو رعـــنـا کنم

در مـیـا ن چـشــم تــو پیــــدا کنم

 

آمـدم  تــا  راز  دل  افــشـا  کــــنـم

راه سـختـی ای صنم  طـی کرده ام

آمدم من بـا دو چشمی پر ز اشـک

آمــدم مـــن  تـا بـگــیـرم  دامــنـت

تحفه ءعشق اشک شوق آورده ام

آمـد م تـا  آنچـه را گـم  کـــــرده ام

 مـن حـکـیم مـلک خـویشم نا زنین

آمــد م تــا نــزد تـــو مــا وا کــنـم

هفتم اردیبهشت هفتاد وشش