ترا به جان خریده ام

                                                                                               ١١٨

نه بسیم و زر به  نقـــــد  جــا ن  خریده ام

که این  بلور جـا ن  را به  پیمان خریده ام 

نه ازپهنه خاکی که ازباغ  جنان  خریده ام

مژده دادم که این گل زباغ جهان خریده ام

گفتم  این  گل ز آن غنچه  دهـان خریده ام

در نای دمیدم  که لعل درخشا ن  خریده ام

من این نقش را در قمار  زمـــان خریده ام

 

بهوش باش که من تـرا گــران خریده ام 

هیهات مباد  بشکنی   میــــثا ق   خویش

توجام جها ن نما ی منی کـــــه تــــــــرا 

حوریان بهشت چودادند وعده وصل ترا

گفتند که گلت ازکدام باغ وبوستا ن است 

طبل خوبیء ترا  برکنگره    عرش زدم

تا س رخسارتوبرلوح  دلم نقش   نشست

 خاطرآسوده دارحکیمی ازعطش  نترس

 که آب حیا ت را ز رود روان خریده ام

یکم تیرشست و نه