یـاد خاک ایرون بخیر

 

یاد دربند قـشـنگ و پـل شـمرونش بخیـر

یاد آب کـرج وبـلـوار و  مـیدونش بخیـر

یاد خوی وما کـو وتبریزوزنجونش بخیر

یاد آمـل یــاد بــا بل یـاد جـیـهونش بخیـر

یاد عـا لـی قـا پـو و منـارجـنبونش بخیـر

یاد تارسـرخـوش وابرام غزلخونش بخیر

یاد درویشعلی وتسبیح وکشکولش بخیر

یاد آن خـیا بــون سـیــد خــنـدونـش بخیر

یاد قـرمه سـبزی وقـیمه فسنـجونش بخیر

یاد سـوهـان قـم وپـستهء دامغونش بخیر

یاد مـشهد یاد دزفــول یاد کــارونش بخیر

یاد فـا ل گـردو وچـغـا له بــادومـش بخیر

 

یاد خاک ایرون و بچه ي تهـرونش بخـیر

یاد باغ ملـی و  ارگ گــلـسـتونش  بخیـر

یاد کوههای دماوند و ســهنـد و ســبلا ن

یاد شـهررامـسر  وکـنـار دریــای خـــزر

یاد شـهـراصفهان با اون گـزاي پسته ای

یاد رود جا جرود بـا ماهی های قرمزش

یاد آب منگل وسرچشمـه وسـید اسماعیل

یاد آن جوجه کباب حاتم وچلوکباب نا یبی

یاد سیـب هآ ی دمـاوند و گــلابــی نـطنـز

یاد نعنـا تـرخون وتـربچـه های  نقلی اش

یاد آن کـبوتـرا بــروی بــام خــونــه مون

یاد پـارک ملت ودریـاچه  وفواره هـا ش

یاد خـاک وطن وسعـدی وحـافظـش بخیر

 یاد آن حکیم بـاشی مـیـرزا قلمدونش بخیر

                                                                                                                                              بیست پنجم مرداد هفتادوپنج