یک کتا ب غـزل

                                                                                                                   1٨٧

ازمـن چـه کنـی چنیــن کــناره

کشـته که کشــد کسـی دوبــاره

درپـیـش رُخ تــو  مـــاه پـــاره

آتـش به تـنـم  شــد آشـــکـاره

هـم مـاه خـجـل شد  هم سـتاره

پیش رُخ تـو شد  هـیچ کـــــاره

چـون من بنشسته بر نــظـــاره

 

 کشتـی تــو مـرا   بیـک ا شـاره

ازکشتـن مـن تـرا   چـه حا صـل

آن کیـست نمـیرد   همچنا ن من

تا یـک نگـهت    بمــن در آمـــد

رویت چـوبشد  عیا ن به مجلس

خـورشـید که    شا ه آسما نست

هـرکـس که شـنید وصف رویت

 ازعشق تـویک کـتا ب غـزل را

 بـنـوشـتــه حــکیـم بـیک اَ شـاره

هفدهم اردبهشت هفتاد وپنج