زنـم ویــا ر کـرده

  

ازبس  قــر و غـمـزه میا د    منوشکا رکرده

میگه دلـــم  د وسه  روزه     میل خیا رکرده

یـه قا بلمه ي گــنــده رو  پُــر از   انـا رکرده

کاهــو و سـرکه میخوره هـوس  شکا رکرده

لـبـا شـو غـنـچه میکنه چشا شو خما ر کرده

مـیـگه دلــم شور میزنه هــوای  تـــا ر کرده

انگشت شست پا هــا شوتــوی   دیــوارکرده

ماهی رو سرخ کرده ، گــربــه رو بــدارکرده

غوربا غه رو با رکرده و خورشـت سارکرده

مـیـگه چــرا بــرادرم  فخـری روســوارکرده

صـد تا  تـرانـه خــونــده و  ظـبط نــوارکرده

بـا لـشو ریختـه روی هم   مـثـل مـنــار کرده

بجــای اون با غــچــه هـا روپُرازچنـا رکرده

میگه کــه پس چـرا د لــم  میـل گـیتـا رکرده

رفـته تـوی خــیـا بــون و هوار هــوا ر کرده

میگه چـرا همسـا یه مون رفته قـمـا ر کرده

میخا د بـــره  به آمـریکا فــکــر د لا ر کرده

میگه کـــه  شـاه مملکت چـــرا فـــرا رکرده

پـدر بـزرگ  مادرش  تـــرک د یـــــا رکرده

انگار که  فـتـح خـیبره  خـا نــم ویـــا رکرده

با این کارای نـا جـورش حکیمو خمـا رکرده

 

بــا زمّ    زنــم   تــا زه گیها   دلش  ویــــا ر   کرده

میگم بهش که چی میخای  که هی قرو قمیش میای

یــه  کــا سـه آب آ لــو رو  سرکشیده  تــا خرخــره

یه ظرف تــرشـی لـیـته و  نـیـم من  ذ غـا ل خورده

لـپـا شـوسـرخـا ب مالیده  دور چـشا ش خط کشیده

آواز کــردی میخــونه   روی سـیـنـی ضرب میگره

 نواروتـو ضـبـط مـی زاره  رقــص محـلی  مـیـکـنـه

مــرغــه رو ســر بُـــریــده و  آش حــلـیــم  پـُخـتــه

سیرابــو شـیـردون می پــزه  نمک و فـلفـل میـزنـه

نفت و ذخـیــره کــرده و چــراغ  وخا موش  میکنه

شعرحمــا ســی میخــونــه  مـثـل خـره  عـر  میزنه

فــرشــا رو لــو لــه کــرده و گذاشته روی صـندلـی

گــلـهـا ی سـرخ و مـیـکـنه گـلـد ونا رو آب نمـیـده

سگه که واق واق میکنه بــراش تــرمـپت مـیـزنـه

سرسوپورداد کشیده خا کـروبه رو ریخته تو جوب

تـو ســر و مـغـزش مـیـزنه گـریه وزاری  مـیـکنـه

اسکـنـا ســو ور میداره  هـی پـا ره پـا ره  مـیـکنه

صد تا بـهــونـه مـیگـیـره   هـی داد وفریاد میکـنه

همهء قوم وخیشا مــون ازدست  اون  ذ لـه شد ن

والاهــه زنـد گـیمـونــو  زیــر و زبـر کـرده  زنــــم

خلاصه ا زد سـت زنــم  دیــــونـــه و  روا نــیـــــم

 

 بیست دوم بهمن پنجاه وهشت